Cliëntgerichte psychotherapie

Het voornaamste uitgangspunt van cliëntgerichte therapie is dat ieder mens ernaar streeft die persoon te zijn die hij werkelijk is en datgene te doen, wat hij werkelijk wil.
Als iemand zich daarin om de een of andere reden belemmerd voelt, kunnen psychische problemen ontstaan. Daarbij kan sprake zijn van het gevoel dat u ver verwijderd bent van uzelf. Het oplossen van problemen gaat beter wanneer iemand in contact is met zichzelf.
Cliëntgerichte therapie heeft daarom tot doel u te laten ervaren wie u bent, wat u wilt en wat u belemmert in het leven. In een cliëntgerichte therapie kunt u veel bij uzelf ontdekken. Niet alleen problematische dingen, maar ook sterke kanten van uw persoonlijkheid.
Het van binnenuit ervaren van uw gedachten en gevoelens is een eerste stap op weg naar acceptatie.
Het is de bedoeling dat de therapie leidt tot toenemende zelfaanvaarding. Daardoor zult u beter in staat zijn te doen wat bij u past. Door uw beperkingen onder ogen te zien en meer gebruik te maken van uw mogelijkheden zult u er beter in slagen om met moeilijke situaties in uw leven om te gaan.
Psychische problemen en klachten wijzen er vaak op dat iemand is vastgelopen in zijn persoonlijke ontwikkeling. U kunt het gevoel hebben vast te zitten, in een kringetje rond te draaien.

Cliëntgerichte therapie is te zien als een proces, waarin u zich kunt ontwikkelen. De therapie is ook persoonsgericht. De psycholoog / psychotherapeut neemt u als uitgangspunt. Wat voor iemand bent u? Hoe ziet u andere mensen? Hoe kijkt u zelf tegen uw klachten aan? De psychotherapeut kijkt als het ware met u door uw persoonlijke bril. Het gaat er niet zo zeer om hoe de psycholoog / psychotherapeut uw problemen ziet, het gaat er vooral om welke betekenis de problemen  hebben voor u. Persoonsgericht werken betekent ook dat u, in overleg met uw therapeut, bepaalt wat u met de therapie wilt bereiken.


Wat doet een cliëntgerichte therapeut?
Een cliëntgericht psychotherapeut nodigt u uit te ervaren wat er in u omgaat. Daarbij komen emoties los, zoals kwaadheid, verdriet of blijdschap. In de psychotherapie kunt u deze gevoelens gaan verwerken en aanvaarden. De psychotherapeut ondersteunt u daarbij. In de psychotherapie gaat het meestal om het hier en nu, maar gevoelens en ervaringen van vroeger kunnen ook aan bod komen. De psycholoog / psychotherapeut zal van tijd tot tijd ook de gevoelens en gedachten die hij of zij in het contact met u ervaart ter sprake brengen. Zo krijgt u zicht op wat u bij iemand anders oproept. Hoe de therapie er precies uit zal zien is niet te voorspellen. Bij de een zal het praten tijdens de therapie voorop staan, bij een ander kunnen oefeningen een belangrijke rol spelen. De psycholoog / psychotherapeut probeert zo goed mogelijk bij u aan te sluiten.
Een cliëntgericht psychotherapeut draagt geen oplossingen aan, maar helpt iemand zijn eigen oplossingen te zoeken. Hij of zij stelt zich aanvaardend en niet beoordelend op ten opzichte van de cliënt(e). Een grondgedachte van de cliëntgerichte psychotherapie is dat de houding van de psycholoog / psychotherapeut de cliënt(e) in staat moet stellen zichzelf te ervaren en te aanvaarden. Die houding bestaat uit drie elementen: invoelingsvermogen, aanvaarding en oprechtheid. Dat wil zeggen: de psychotherapeut moet zich inleven in de cliënt, hij of zij moet de cliënt(e) als persoon onvoorwaardelijk aanvaarden en hij moet zelf oprecht zijn; zich niet anders voordoen dan hij is.

Wanneer cliëntgerichte psychotherapie?

Mensen met uiteenlopende problemen kunnen baat hebben bij cliëntgerichte psychotherapie. Belangrijker dan de aard van uw klacht, is dat u bereid bent om in de therapie stil te staan bij uw gevoelens.